Keresés ebben a blogban

2011. január 27., csütörtök

Pápista hungaristák?

Nagy megtiszteltés ért nemrég. A Jövőnk Info hungarista hírportál felfigyelt írásaimra és lehetővé tette azok megjelentetését. A dolog jól indult mindaddig, amíg véletlenül fel nem került a "Keresztények sírjatok" címet viselő írásom. Egy kurta levélben tudatták velem, hogy cikkemben a "kereszténység alaptételeit támadó vélemény is megnyilvánulásra került", ami ellentétes a lap szellemiségével, ergo nem maradhat fent. Le is szedték.

A hungarista cenzúrát tudomásul vettem, ők tudják. De s
ajnos eszembe jutott, hogy a hungarizmus eszmei tartalmáról már vitatkoztam az Interneten. E vitának az lett a végeredménye, hogy rájöttem: nem értem az egész hungarizmust.

Ebben maradtam önmagammal és más témák művelésbe fogtam. Ám most hogy kicenzúráztak kíváncsivá lettem, miért vagyok képtelen megérteni a hungarizmust? Bennem van a hiba, vagy az ideológiában, illetve az ideológia művelőiben? Azután a fejemre csaptam. Rájöttem, ellentét nem csupán a lap szellemisége és közöttem, hanem lap "szellemisége" és a hungarizmus között is van!

Gondolatmenetem követéséhez az olvasónak [sajnos] meg kell látogani néhány linket, amelyek hungarista témájú cikkeimet tartalmazzák. Aki ezt eleve fárasztónak, unalmasnak, vagy érdekte lennek találja, itt hagyja abba.

Az úgy volt, hogy nézőként részt vettem egy nyilas (!) tüntetésen, amit a Vér És Becsület Kulturális Egyesület rendezett a Nemzetbiztonsági Hivatal épülete előtt a Falk Miksa utcában. Ott szerzett furcsa benyomásaimról szól a "Ha ezt Falk Miksa megérhette volna" c. írásom.

Aztán nyugodott a téma mindaddig, amíg bele nem
botlottam egy levélfűzérbe, amelyben a szentkorona lagalázatosabb szolgája Halász
József intézett durva kirohanásokat többek, köztük Domokos Endre János ellen. Nevezett úr, becenevén "Domi" volt akkor a nemzetvezetője azoknak a nyilasoknak, akik a Falk Miksa utcában tüntettek anno. Erről is írtam egy kommentárt "Magyar a magyarért" címmel.

Cikkemet Domokos is elolvasta és egy közvetlen hangú
levélben válaszolva többek között ügynök nek, ill. provokátornak titulált. Persze nem válaszoltam neki, de mivel a hungarista ideológia iránti érdeklődésem újból feltámadt, megint írtam egy kommentárt "A nemzeti szektákról" címmel. Ebben esik szó arról, hogy a Vér és Becsület Kulturális Egyesület fejétől az utolsó közlegény martens bakancsának talpáig sem érti mi fán terem a hungarizmus. Ezen eleinte nem csodálkoztam, mert Domokos szellemi képességeiről akkorra már volt némi fogalmam. Azt meg sejtettem, hogy magánál "értelmesebbet" nem tűr a közelében.


Aztán mégis csodálkoznom kellett, mert rájöttem, hogy az Egyesületnek főideológusa és tábori lelkésze is van, "Tudós" Takács János személyében. Arra is rá kellett döbbennem, hogy a termékeny pennaforgató nem alkotott hungarizmus-elméletet, sőt tovább sem fejlesztette a Tant. Az Egyesület még mindíg Henney Árpád 1951 [!] évi augusztus havában irott értekezését tekinti a hungarizmus bibliájának. A cikkeben megírtam ezzel kapcsolatos véleményemet.

Most, a cenzúra kapcsán, ismét beugrott valami. [Ilyenkor szoktam írsogálni. Lehet rosszul teszem...] Eszembe jutott ugyanis, hogy az Interneten megjelent Szálasi Ferenc "Hungarizmus" c. műve és abban a kereszténység és a papság korántsincs úgy összemosva, mint a mai hungaristák [nyilasok] fejében.

Szálasi leszögezi " A magyar nemzetiszocializmus gyakorlata szétválaszthatatlan Krisztus tanától. A zsidó erkölcsi világrend gyakorlati átültetésének és megvalósításának harcos eszköze a kommunizmus; a krisztusi erkölcsi világrend gyakorlati megvalósításának harcos eszköze pedig a Hungarizmusban kiteljesedő magyar nemzetiszocializmus. Ezek jelentik a mi mozgalmunk érvényes állásfoglalását és alapját a vallással kapcsolatban."

Világos! Amiként az is, amit az Egyházról ír. [Nem részletezi a fogalmat. Úgy tűnik, a Római Katolikus Egyházat érti az "Egyház" alatt.] "Kutatva, hogy miért helyezkedik szembe a vallás a nemzetiszocialista mozgalmakkal, két lényeges okot találunk. Ezeket az okokat mozgalmunk ban felvilágosító munkával ki kell küszöbölnünk. Az egyik okot az Egyháznak a vallási és világi totalitásra való törekvése adja. A vallási totalitásra való törekvés krisztusi parancsra történik, tehát ez tőlünk függetlenül is abszolút helyes. Az Egyháznak világi totalitásra való törekvése azonban csak a krisztusi parancsok gyarló emberi félremagyarázásán és bűnös 'melléma gyarázásán' alapszik. Az Egyház a két törekvésének ellentétes széthúzó ereje miatt határo zottan kettéválasztható két külön lényegre bomlott. Az egyik a vallási Egyház, a másik a politizáló Egyház. A mi mozgalmunknak a vallási Egyházzal soha semmi baja nem lesz, sőt bennünk fogja minden körülmények között legigazibb, leghívebb, legerősebb támaszát megtalálni. A politizáló Egyházat azonban mozgalmunk semmilyen formában nem fogja tűrni."

Tehát - "politizáló egyház". Indujunk ki innen. Nem akarom ismételni magam. Így csupán megemlítem, hogy "Keresztények sírjatok" c. cikkemben a legsötétebb világi hatalmakkal összefonódott, azaz "politizáló egyház" történelmi bűneit emlegettem. Szóltam néhány rossz szót II. János Pálról és XVI. Benedekről a "zsidózó pápákról" is. Meri valaki azt állítani, hogy ezek az urak nem politizáltak, nem politizálnak? Nem a Jövönk Info portáljáról kimiskárolt cikkemben, de máshol többízben álmélkodtam azon, hogy a "keresztény" Magyarországnak egymás után három zsidó hercegprímása volt, ill. van [Lékai, Paskai, Erdő]. Körülmetélt tehát lehet "magyar" hercegprímás? Vice - versa körülmetéletlen lehetne izraeli főrabbi?

Van ám Szálasinak egy totalitás elmélete is. Így hangzik. "A történelemben három totalitás fejlődött ki egymás után, később egymást erősítve párhuzamosan. Mindháromnak közös vonása az, hogy feltétlen engedelmességet követel, így tehát mindhárom zárt testben létező legősibb parancsuralmat jelent. Legrégibb a katonai totalitás. Utána jelentkezett az Egyház totalitása és azután a gazdasági életet vezetők kiváltképpen zsidók gazdasági totalitása. Erkölcs, szellem és anyag így külön-külön megkapták legjellegzetesebb képviselőjüket, külön-külön haladtak, de nagy elhatározásokban mindig együtt látjuk őket."

Ebből az a lényeges, hogy Szálasi az egyházi, ill. gazdasági (zsidó) totalitás között összemű ködést tételez fel - joggal. A megoldást - tévesen - abban látja, hogy "A nemzetiszocializmus ban megszületett a negyedik totalitás: a nemzet totalitása."

Nos, ez
a totalitás egyáltalán nem született meg. Nem is születhet meg soha. Akkor sem szület hetne meg ha a választáson egy olyasféle hungarista, ill. nyilaspárt nyerne kétharmados többsé get, mint a jelenkor "nyilasai", ill. "hungaristái". Ezek ugyanis tabu alá vetik a vallás, a keresz ténység, mindennemű kritikáját, pontosabban Római Katolikus Egyház kritikáját! Dehát a kereszténység, a vallás és az egyház nem csupán a Római Katolikus Egyházból áll. Teszik a magukét a többi "keresztény" egyházak, így a Református Egyház is.

A Katolikus Egyháznál maradva visszaemlékszem diákkorom egyik nagyhatású
olvasmánya Mikszáth "Különös házassága" volt, amely azzal végződik, hogy a pocsolyában a békák is azt kuruttyolják: "urrak a papok ... urrak a papok". Ezzel kapcsolatban követtem el a "Tisztelendők" c. írást.

Ebben idézem Luther Mártont. "Hol marad ... a tolvajok feje és fővédnöke, a római Szentszék, egész uszályával, aki az egész világ javait összeszedte és a mai napig bírja? Sajnos úgy van a világon, hogy aki nyíltan lop és rabol, az bizton, szabadon és büntetlenül jár-kel, és még tiszteletet vár. A kis, titkon lopók pedig, kik egyszer vétettek, viselik a büntetést és a szégyent, s amazokat becsülethez, tisztességhez segítik. Pedig tudják meg ezek, hogy ők a legnagyobb tolvajok Isten előtt, aki majd nékik is ellátja a bajukat érdemük szerint."

Ekkor rájöttem, egyben meg is nyugodtam, Luther írásait sem közölné a Jövőnk Info, mert írásai ellentétesek a lap szellemiségével. De hogy is van ez? Luther a pápaság züllése miatt alapított egy új egyházat, hogy a hit gyakorlásában megvalósítsa reformjait. A Református Egyház ne lenne keresztény egyház? És egyáltalán mik a kereszténység alaptételei? A lutheri egyház tanításai tán' nem azok? Miért nem?

És itt már le kellett esnie nálam a tantusznak. A Jövőnk Info értelmezésében a "kereszténység" alatt általában katolikus vallást, különösen pedig a pápaságot, a katolikus papságot kell érteni.

Jaaa! Ezt a beállást viszont másképp hívják. Pápistának nevezik. Hogy ez a szó mit jelent, határozzuk meg a Katolokus Lexikon alapján. "Pápisták: a katolikusok elnevezése főként a
protestánsok körében. - A név arra utal, hogy a katolikusok az Egyház fejéhez, Péter utódához, a pápához tartoznak, ők viszont nem. Megfelelői a katolikusok részéről: Luther követői: lutherá nusok, Kálvin követői: kálvinisták."

A 'pápához tartozni' szerfölött ellentmondásos 'jogállás'. A pápához tartozik maga a pápa, a kövér pedofil kanonok és az eretnekként megégetett katolikus is. Ha tehát a mai hungaristák
a pápával, a pápasággtal azonosítják magukat, ezt a hungarizmus tanításai
ellenében teszik.


Legyen ez az ő bajuk. Azaz mégsem. Ez nem csak az ő bajuk. Ez azok baja is, akik a hungarizmus alatt mást értenek, mint amit egyes mai hungaristák gondolnak. Hát ez bizony visszás helyzet.

2011.01.27

Sz. Gy.

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

"Közel kétezer esztendeje lesz annak, hogy az idegen településű népe miatt a zsidóság által oly annyira megvetett Galilea lankáin elhangzottak volt Jézus egyszerű szavai, amelyek kettéhasították mégis az akkori gondolatvilágot: az egyikre, amelyik a Sátán országaként a megsemmisülés felé zuhant, és a másikra, amely az új világosság fényében született.
E könyv célja azt kimutatni, hogy ennek az új világosságnak a szülője, létrehozója és terjesztője Galilea ősi szkítatelepülésű lakossága volt."
Így kezdődik Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus? c. könyve.

A jövőnk.info hungarista kereszténység-védelme és Szeszák Gyula realista kereszténység-bírálata között aranyhíd építhető! És e híd tartóereje az idézett szerző és mű alaptézise, mint axioma. Ha a hungaristák a judeo-kereszténységben a szkíta-hun-magyar őssejtet védenék, valamint Szeszák Gyula a ráksejtet támadná hansúlyosabban – gyümölcsözöbb lenne az együttműködésük.
Statikus

Névtelen írta...

A politika és az összeesküvés elméletek egy talajon tenyésznek? Elég nagy csalódás ez.
Többre tartottam az intelligenciáját.
Az összeesküvés kifejezés a JFK gyilkosság és a Kennedy gyilkosságok után komoly félretájékoztató kampány részeként kaptak szárnyra, többek között a következő agymosó kontextusban: "Hmmm. Összeesküvés elmélet?... Biztos hiszel az ufókban is ugye?... HAHAHA...
Sajnos a tények, tények maradnak.
Akárhány médiaszemély és film igyekszik képtelenebbnél, képtelenebb történetekkel egyre nevetségesebb témákat rendelni a szókapcsolathoz.
Az összeesküvés ténye fennáll, ha egy esemény bekövetkezte ELŐTT bizonyítható a résztvevők szervezkedése a cselekmény végrehajtására.
Ez az összeesküvés.
Ajánlom tanulmányozni Jesse Ventura műsorait. Azokban legalább van némi bátorság. Elnézést, de fel vagyok háborodva.

Batu Khan írta...

A Jövõnk Info úgy tesz, mintha tisztába lenne a kereszténység alaptételeivel. Viszont képtelenek elismerni azt, hogy ez a 2000 éves kereszténység valójában judeokereszténység már a kezdetén. Amit õk védenek az a Saul rabbi által alapított turmix keverve kb. 20% Jézus igével és a többi zsidó maszlag. Róma jelenlegi állásfoglalása szerint az ábrahámi gyökerektõl számítják a judeokereszténység alapjait, azaz két igencsak feslett személy, Ábrahám és ringyó felesége Sára tettei után, majd folytatják a tudományos körök szerint a sohasem létezett Mózessel és elismerik Saul rabbit, aki sohasem találkozott Jézussal és a tanai sem érdekelték. Ugyan miféle handicap lelkület vezérli a Jövönk Info szerkesztõit? Nem zsidók õk, csupán elmaradt gondolkodású tülök magyarok. De mit lehet elvárni a kereszténynek beskatulyázott hívektõl, akiknek 99.99%-ának halvány fogalma sincs arról, hogy kik írták a "Szent" Bibliát?
De maradjunk a tudományos körök véleményénél:"Az Újszövetség tartalmát a Jázus utáni vetélkedõ judeokeresztény körök, de elsõsorban a császári-birodalmi érdek alakította olyanra, amit ismerünk. Nagy Konstantin császár válogatta ki a püspökeit és õ javadalmazta õket. Az ellenzék írásait rendelettel tûzre vetették". Maradat ami maradt kedves hiveim. Ebben a "Szent" Bibliában több a zsidó mocsok, mint a jézusi evangélium. Hogy válasszuk ki az igazit? Róma ezt nem akarja,mert akkor létszámmegtakarítást kellene elvégezniök a Vatikán és a Szentszék környékén, sõt még csõdbe jutna a Vatikan Bank is. Marad hát minden a régiben a tülök magyaroknál is. A világban minden változik, még az istenek is!