Keresés ebben a blogban

2010. november 16., kedd

Magyarország annektálása - molinó ellenállás


Mottó.
A blog hosszú és unalmas! Viszont nem kötelező

Bekövetkezett hát' ami előre látható volt, Izrael fennhatósága alá kerültünk. [Többek között erre kellett Orbán és a kétharmados
"fülkeforradalom".]
Aki a Kuruc Infón akar tájékozódni a dolgok mikéntje és miértje felől, a Jobbik primadonna-csapatának [Vona, Gaudi, Morvai]
parlamenti handabandázásában gyönyörködhet és még valami másban. A Jobbik a Parlament üléstermében molinó pajzsot
vont a hódítók elé. Ennyi! Érthető, hisz a triónak más dolga is van. [Parlamenti szereplés, videoklipek, gyűlések, tüntetések,
stb.]
Dehát miről van szó tulajdonképpen?
2010.11.09-én a Parlament törvényt hozott, "az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam
közötti társulás létrehozásáról szóló, 'euro-mediterrán megállapodás' és annak módosításainak kihirdetéséről." (Előadó Dr.
Martonyi János külügyminiszter ).

A témát a T/1473. számú törvényjavaslat szövege alapján próbálom elemezni, amit PDF formátumban tettek közzé [rohadná
nak meg]. A HTML formátumba áttett szöveg mérete több mint 5 megabájt. Ennek gondos elolvasása sokkal több időt vesz
igénybe, mint amit a "magyar" Parlament a "vitára" és a megszavazásra rászánt. Dehát ki akarja ezt a szörnyűséget
olvasgatni? Ha mégis akadna ilyen mazochista, letöltheti a honlapomról. A kockázatokért és a mellékhatásokért persze nem
vállalok felelősséget.
Ez az "euro-mediterrán megállapodás" nem valami új dolog, legfeljebb egy csecsemőnek.
A Mediterrán Térség, becenevén MEDA, az "EU kislexikon" szerint az Európai Unió " mediterrán térséget támogató" programja.
1996-ban indult és eredetileg, az Európai Unió ill. tagállamain kivűl, az alábbi országokat foglalta magába: Algéria, Ciprus,
Egyiptom, Izrael (!), Jordánia, Libanon, Málta, Marokkó, a Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia ésTörökország. Célja
szabadkereskedelmi övezet létrehozása az európai-mediter-rán partnerség kialakításával.

Az Unióba később belépők csatlakoztak ehhez a csoportosuláshoz. mi magyarok Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
szóló szerződést és az ahhoz tartozó, a csatlakozás feltételeiről szóló, okmányt 2003. április 16-án Athénban írtuk alá, és az
2004. május 1-jén lépett hatályba. [A jófene se tudott róla...]
A 2010.11.09-én kihirdetett törvény közvetlen előzménye az 1995.11.20-án aláírt, 2000.06.11--én hatályba lépett, "Brüsszeli
megállapodás" Ennek több "érdekes" eleme van, de mivel ezek beépültek az új Fidesz törvénybe, külön méltatásuk fölösleges.
Az új paktum résztvevői a mediterrán térség országai, köztük Izrael, az EU, illetve tagállamai valamint az Európai Szén és
Acélközösség, ill. az abban résztvevő államok.
Ebben a konstukcióban Izrael mint békés mediterrán államocska legfeljebb a primus inter pares [első az egyelnők között]
szerepét tölthetné be. Ehelyett az új szerződési konstrukcióban Izrael az "egyrészt " oldalról szerződik a "másrészt" oldalra
szoritott államszövetségekkel és államokkal. De egyáltalán nem egyenlőségi alapon, hanem valahogy úgy, ahogy
Balfour úr nagylelkűsége folytán 1948. május 14-én újjáalapították magukat a történelmi Júdea és Izrael, ókori zsidó királyságok
területén. Itt történetesen palesztinok laktak ekkor, akiket a kutya se kérdezett, mit szólnak hozzá. Most pedig minket nem
kérdeznek meg mit szólunk az újabb államalapításhoz, amely Magyarországon fog végbemenni és ahol nekünk jut majd a
"hálás" palesztin szerep.
Hogy honnan veszem ezt? Hát a törvény, azaz csatlakozási nyilatkozat szövegéből. Ebből ugyanis kiderül, hogy Izrael
meglovagolja ugyan az egész (rohadt) Európát, de a nyerget és az ülepét Magyarországra helyezi. Erre az utal, hogy a szöveg
Magyarországra van kihegyezve.
Ezek után lássuk a medvét. [Itt előre bocsátom a következőket. A Törvényből vett idézeteknél nem tüntetem fel, hogy azokat a
terjedelmes szöveg melyik részéből vettem. Aki letölti a "Törvény" szövegét látni fogja, hogy felül egy tárgymutatót helyeztem el,
amelyből a megjelölt témákra ugrani lehet. Aki tehát nem hiszi el, hogy korrektűl idézek, ugráljon utánam és ellenőrizze, nem
csúsztatok e.]

Előbb az elvi blablákról.


"FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Izrael között fennálló hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a
Szerződő Felek által vallott 'közös értékeket', FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erő
síteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni,
valamint elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját..."

Nem tudható mik ezek a 'közös értékek'. Talán csak nem az agresszív imperialista állam bűnös hadviselése "saját" területén a
pelesztinokkal szemben, illetve a szomszédos idegen államok területén lakó arab és más népekkel szemben? Mindegy, ne
találgassunk. Lesz itt még több rébusz is.

"ANNAK TUDATÁBAN, hogy erőiket a politikai stabilitás és gazdasági fejlődés megszilárdítása érdekében, a
regionális együttműködés elősegítésén keresztül egyesíteniük kell ... MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a társulási
megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági
és technológiai együttmőködés fejlődése számára, stb."


Hát persze! Tudjuk, hogy ahol a zsidóság megtelepszik, majd gazdasági ill. politikai befolyásra tesz szert, ott új légkör keletkezik
és politikai stabilitás. Ennek jó példája épp a mediterrán térség, ahol Izrael a lakótelepek ellen bevetett foszfor és
kazettás bombákkal "stabilizál".


"E megállapodás célja, hogy megfelelő keretet biztosítson a politikai párbeszéd számára, lehetivé téve a felek közötti
szoros politikai kapcsolatok fejlődését, többek között az áruk és szolgáltatások kereskedelmének bővítésével, a
letelepedési jog kölcsönös liberalizálásával, a közbeszerzés további fokozatos liberalizálásával, a tőke szabad mozgásával."

A büdös lólábak innen már jól láthatóan és szagolhatóan kilógnak a szövegből. A "letelepedési jog" liberalizása zsidóul azt
jelentheti, amit "otthon" a palesztin őslakosokkal csináltak. Ez csaknem egymillió ember kiűzését jelentette szülőföldjükről. Ezek a
hontalanná vált palesztinok mára kb. másfél millióra szaporodtak és emberhez nem méltő körülmények között tengődnek különbö
ző államok területén. Izrael most úgy próbál "béketárgyalásokat" folytatni, hogy egyetlen palesztint sem óhajt visszaengedni a
herzli cionista zsidó állam felségterületére.

"A Felek közötti kapcsolatok, valamint a megállapodás minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus alapelvek
tiszteletben tartásán alapul, amelyek Felek a bel- és külpolitikáját irányítják, és a megállapodás alapveti elemét jelentik."

Ez tökben ugyanaz mint az előbbi, csak a pofátlansága és cinizmusa kirívóbb annál. Ezért idézem külön. A kommentár ugyanaz.

A a törvény, azaz paktum, új zsidó intézményeket, azaz irányító, ellenőrző és végrehajtó (!) apparátusokat hoz létre az európai
gyarmat területén.

"A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerüli
nagyobb jelentiségő ügyet, valamint kölcsönös érdeklidésre számot tartó más kétoldalú és nemzetközi kérdést. A Társulási
Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt Izrael Állam
kormányának tagjaiból áll."

Ez magyarul annyit tesz, hogy ettől fogva Európát az "európai" bizottságokban ülő nyikhajok irányítják "egyrészről", és Izrael állam
kormányának tagjai "másrészről". Ez a konstrukció a "protektorátus" fogalmának felel meg.

[Erről pedig az áll egy kisokos fogalomtárban, hogy
"... a protektorátus (védnökség): viszonylagos belső önállósággal rendelkez
ő, de külpolitikai, katonai és gazdasági szempontból más állam irányítása alatt álló ország. A gyarmatosítás kezdeti idő
szakában létrehozott protektorátusok többsége utóbb gyarmati státust kapott. Az 1939-ben a németek által megszállt Cseh- és
Morvaországban létrehozott német megszállási rendszer. A semmiféle önállósággal nem rendelkező Cseh–Morva
Protektorátus valójában katonai megszállás alatt álló tartomány volt."
]

Továbbá.

"A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát. ... A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése
érdekében, az abban meghatározott esetekben joga van határozatokat (!) hozni. E határozatok a Felekre kötelezőek (!),
végrehajtásukra (!) a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket (!) A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is
tehet."

Ez a szervezet tehát kivül áll a magyar jogállamiságon, a joghatóságokon, de nem alattuk, nem mellettük, hanem fölöttük terpeszkedik majd. Ez a szintársulat
évenként űlésezik. Szerepe tehát hasonló a zsidó nagytanácséhoz (szanhedrin), vagy a magyar Országgyűléséhez. Ehhez egy kormány is kell. Lesz az is!


"A Társulási Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával a megállapodással létrejön egy 'Társulási Bizottság', amely fele
lős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért. A Társulási Tanács átruházhatja a Társulási Bizottságra hatásköreinek
egészét (!) vagy egy részét. A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió
Tanácsa tagjainak és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészril Izrael Állam kormányának
képviselőiből áll."

Ez alkotmányjogilag nem kevesebbet jelent, minthogy Európa igazgatását a Tanács és a Bizottság veszi át. A kettejük közötti hatalom átruházás pedig
azt jelenti, hogy a rendszer az egyik pillanatról a másikra átkapcsolható a "rendkivűli állapot" helyzetébe. Ezt a kérdést a "sztálini
alkotmány" sokkal "nehézkesebben" szabályozta... Emlékezzünk csak, mennyit tökölt és hányfelé járt Hruscsov egyeztetni, mielőtt a szovjet tankok lőni kezdték Budapestet. Ez most sooakl egyszerűbb, zökenőmentesebb lesz.

Izrael Állam kormánya pedig a "jobboldali" Likud Párt kormányával azonos, ha
nem tévedek. Én (marha) nemrégiben azon morfondíroztam egyik írásomban, hogy jön össze a Fidesz konzervativ keresztény
középpárt, meg a judeolliberális likud "testvérpárti" viszonya? Hát így!

Érdekes, hogy kiváló alkotmányjogászaink, jelesül például Halmai Gábor nemhogy nem vonyítanak, de még szipogni sem mernek.
Vagy nem is akarnak?

"Az érintett Fél a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében a helyzet alapos megvizsgálásához szükséges
minden (!) lényeges információt megad a Társulási Bizottságnak."

Az információ hatalom, mondotta Kohn bácsi. Őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mi milyen információkat kapunk majd Izraeltől és hogy
adunk "cserébe"? Mindent! Ingyen!


"A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél
területén való letelepedésének szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a
szolgáltatások fogyasztói számára történő szolgáltatásnyújtás liberalizálására."


Ez magyarul azt jelenti, hogy megszünik a "Magyar Állam" azon joga, hogy iparát, mezőgazdaságát, szolgáltatási szektorát
oltalmazza a karvalycégektől.


"A Felek intézkedéseket tesznek a WTO keretében kötött közbeszerzési megállapodásban közösen és kölcsönösen
foglaltakon túlmenien közbeszerzési piacaik, valamint a közüzemi ágazatban az áruk, felszerelések és szolgáltatások
beszerzésével foglalkozó vállalkozások közbeszerzési piacai kölcsönös megnyitása céljából."

Eddig is elég nagy kupi volt a közbeszerzések területén. Ez továbbra is megmarad, de a "madám" zsidó lesz.


"A Felek együttműködésük keretében, adott esetben megállapodások kötésével, közös szabályokat és szabványokat
fogadnak el többek között a számvitelre, valamint a banki, biztosítási és egyéb pénzügyi ágazatok felügyeleti és
szabályozási rendszereire vonatkozóan."

Ez teljesen logikus! Ha Izrael Állam tartománya leszünk mindent szabványosítani kell. Pontosan ugyanezt tette a Római
Világbirodalom is. Csakhogy Róma nem pusztította, hanem felvirágoztatta épp a Mediterraneumot is! Az annektált országok lakóit
olyannyira nem tekintette állatoknak, hogy pl. átvette a görög kultúra összes értékeit az építészettől, a filozófián keresztül, a
szónoklattanig.


"Mindkét Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások terén, többek között oly módon, hogy évente
tájékoztatja a másik felet a nyújtott támogatás teljes összegéril és megoszlásáról, valamint – a másik Fél kérésére – a
támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is."


Izrael ezzel tulajdonképp átveszi az IMF "jogkörét" (?). Vagy csak arról van szó, hogy még egy púp nő a hátunkon (?).

"A Felek előmozdítják a kulturális együttműködést. Az együttműködés területei különösen a következőket foglalhatják
magukban: fordítás, műalkotások és mővészek cseréje, történelmi és kulturális műemlékek és műemléki területek megőr
zése és restaurálása, kulturális téren dolgozó személyek képzése, Európára irányuló kulturális rendezvények szervezése,
kölcsönös tudatosság kialakítása és a kiemelkedi kulturális eseményekkel kapcsolatos információ terjesztéséhez való
hozzájárulás."


Itt az idő és az alkalom a zsinagógák és zsidótemetők restaurálására, kerül amibe kerül - mármint nekünk magyaroknak.

"A valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott izraeli munkavállalókra, valamint az ott jogszerűen lakóhellyel
rendelkező családtagjaikra vonatkozó szociális biztonsági rendszerek koordinálására, az egyes tagállamokban
alkalmazandó feltételekre és szabályokra is figyelemmel a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
az ilyen munkavállalók által a különbözi tagállamokban teljesített biztosítási időket, munkaviszonyban eltöltött vagy
tartózkodási időszakokat összesítik az öregségi nyugdíjra, rokkantsági nyugdíjra és a túlélő hozzátartozói nyugdíjra való
jogosultság megállapítása céljából, valamint az őket és családtagjaikat megillető egészségügyi ellátás céljából, – valamennyi
öregségi, túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti, foglalkozási betegség vagy rokkantság miatti nyugdíj és támogatás – a
nem járulékalapú ellátások kivételével – szabadon átutalható Izraelbe a fizetésre kötelezett tagállam(ok) jogszabályai szerinti
árfolyamon, az érintett munkavállalók fent említett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak."

Itt egy másik lóláb. Egyenrangú felek kölcsönös előnyöket nyujtó megállapodásának ki kellene térnie az Izrael területén jogszerűen
foglalkoztatott nem izraeli munkavállalókra is. Nemde? Erről azonban szó sincs a "törvényben". Az Európába és főleg
Magyarországra betóduló zsidókra és minden pereputtyukra vonatkozó szabályokról, kedvezményekről van szó.

"A Társulási Tanács bármely munkacsoportot vagy testületet létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak
végrehajtásához. A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és Izrael Állam
knesszetje közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Izrael Gazdasági és Szociális Tanácsa
közötti együttműködés és kapcsolatok megkönnyítésére. Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből
adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet. A Társulási Tanács a vitát határozattal (!) rendezheti."

Ezzel gyakorlatilag felül van írva minden olyan jogszabály, amely a gazdasági és társadalmi szervezetek szervezeti és működési
rendjére vonatkozik. Sárközy Tamás professzor úr is kitörölheti a seggét az általa "alkotott" Társasági Törvénnyel. Egyedül azzal
vigasztalhatja magát a jó úr, hogy ő a maga részéről mindent megtett húsz év alatt a gazdaság liberalizálása, azaz lezüllesztése
érdekében. Ami még hátra van, elintézik a Társulási Tanácsok és a Bizottságok.

"A megállapodásban semmi sem akadályozza (!) a Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:
a) amelyeket szükségesnek tartanak az alapveti biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;
b) amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül
szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják
hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;
c) amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a "közrend" fenntartását érinti komoly belső zavargások
esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelenti komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan
kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak."

A magyar szélsőjobb csak nemrég háborodott fel azon, hogy ugyanazon a napon, azaz 2007. október 18-án, amikor megszületett
az ún. Lisszaboni Szerződés, azzal párhuzamosan egy másik szerződést is kötöttek Velsen holland városkában, az ú.n. "Velseni
Szerződést". Ezt akkor helyben és diszkréten, egy füst alatt, aláírták az európai kormányok képviselői úgy, hogy szó sem volt népszavazásról,
vagy akár csak arról, hogy az országok parlamentjei elé terjesszék a dolgot. A Velseni Szerződés arról szól, hogy az EU létrehoz
egy úgynevezett "European Gendarmerie Force" elnevezésű szervezetet, azaz "Európai Csendőrséget". Olyan utcai zavargások
esetében amelyek az Európai Unió intézkedései ellen irányulnának, a helybeli kormány
"segítségül" hívhatja a tömegoszlatásra
szakosodott Európai Csendőrséget. A jelenlegi európai nemzeti alkotmányok nem engedélyezik az országos kormányokat
idegen rendfenntartó erőket bevetni saját népük ellen, és ezért is vette eddig körbe ekkora csend a Velseni Szerződést. A
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése folytán közben a "Velseni Szerződés" is hatályba lépett. Ezzel az országos belügyi, és
rendészeti intézkedések Brüsszel irányítása alá kerülnek. Brüsszel viszont az Izraeli Knesszet irányítása alá kerül.

"Sztálini típusú Alkotmányunk" nem tudott idejében felzárkózni e szédületes tempójú fejlődéshez. De az Orbán Parlament ezt a
kis diszkrepanciát hamarosan ki fogja küszöbölni. Aztán majd Fletó meg Gergényi fognak szégyenkezni saját tutyimutyiságuk
miatt, amit 2006-ban tanusítottak.


"Ha valamelyik Fél úgy véli (?), hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét,
'megfelelő intézkedéseket' (?) hozhat."

Megvallom, ez a passzus zavarba hoz. Eddig úgy tudtam, hogy mindennémű joghátrány alkalmazásának előfeltétele, hogy valaki
bizonyítható módon (!) jogsértést kövessen el. A vélelmeknek a jogban speciális és erősen korlátozott szerepük van, helyesebben
volt eddig...


Vannak azonban ennél cifrább "újítások" is. Csak megemlítem, hogy amikor az EU Alkotmánya felől népszavaztunk
letöltöttem az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról annak szövegét, 5000 oldalt (!), hogy tisztán lássak. [Ezt nyilván minden
szavazó megtette...] Nem mentem vele semmire, nem sikerült átlátnom a szitán. Hogy miért nem? Hát csak azért, mert a
szövegnek cca. egynegyede olyan jogforrásokra utalt, mint az EU Alkotmány szerves részeire, amelyek magyarul többnyire nem
jelenetek meg. Ezek terjedelme saccom szerint lehetett olyan 500.000 oldal. Persze a nép, "az emberek" megszavazták.

"Az 1–5. sz. jegyzőkönyv, valamint az I–VII. melléklet e megállapodás szerves részét képezik. A nyilatkozatok és
levélváltások a záróokmányban jelennek meg, amelyek szintén e megállapodás szerves részét képezik."

Vegyük sorba az újdonságokat. A magyar jogrendszer a jogszabályok testébe nem épít be jegyzőkönyveket. Mellékletek a
magyar jogszabályokhoz is kapcsolódnak. Ez teát rendben lenne. De mi a fityfenék a "nyilatkozatok" és a "levélváltások"?

A nyilatkozat definiált műfaj. Lehet kölcsönös, vagy egyoldalú. A kölcsönös nyilatkozat sem szerződés, főleg nem jogszabály.
Afféle szándéknyilatkozatnak tekinthető. Itt azonban csak sima nyilatkozatról van szó, azaz egyoldalú aktusról. Hogy ebből hogy
lesz a másik másik felet, vagy minden felet, kötelező jogszabály? Erre tán' csak a Talmud bölcsei tudnának felelni, vagy azok sem.

A csúcs azonban nem ez, hanem az, hogy a "levélváltások" is megjelennek a záróokmányban úgy, hogy ezek is a megállapodás
szerves részét képezik. Hát ezt meg hogy kell értenünk nekünk gójoknak, állati értelmünkkel? Az Internet legnagyobb átka az
E-mail. Ez teszi lehe tővé, hogy minden barom a világürbe szórja lelki trágyáját. Olyan marha azonban e barmok között sincs, aki
azt hinné, hogy amit ír valaminek is szerves részévé válik és egy másik baromra nézve kötelező lesz. Hát itt kiakadt az agyam.
Erre még a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében sem találtam magyarázatot pedig már sokszor kisegített a dolgok megértésében. Igazán kár, hogy hamaisítvány...

Megvallom, hogy amikor a "törvény" olvasásába fogtam, nyomban az "antiszemitizmus" kifejezést kezdtem keresni, hisz ez a klúja
mindennek. Már - már aggódni kezdtem
, hogy netán kifelejtődött, de - hál' istennek - nem.

"Felek újólag megerősítik, hogy fontosságot tulajdonítanak az emberi jogok tiszteletben tartásának, amint azokat az
ENSZ Alapokmányában meghatározták, beleértve az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és fajgyűlölet elleni harcot. "

Hát ki szarta le legtöbbször és a legnagyobb ívben az ENSZ alapokmányát, ha nem Izrael? Erre figyelemmel ha mi is úgy
bánhatnánk a beáramló izraeliekkel, ahogy azok bánnak a palesztinokkal, például a Gázai Övezetben, akkor rendben is lenne a
dolog, hisz a foszforbombák a legalkalmasabb eszközök a heveskedés lehűtésére. De félek hogy a zsidók nem így értik. Nem is
érthetik így, hisz az emberi jogok nem illethetnek meg állatokat. Ők pedig minket annak tekintenek, amint ez Ovádjá volt szefárd
főrabbi minapi nyilatkozatából kiderül. Ha úgy gondolják, hogy őket mint embereket tilos gyűlölni, máris érthetővé válik a szöveg.

Lassan közeledünk a drámai csúcshoz...

"A megállapodás határozatlan (!) időre jön létre. Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a
megállapodást. A megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti."

Mese mese meskete. Ilyesmi nem fordulhat elő, főleg azért nem, mert minden csapnál, billentyűnél és nyomógombnál egyaránt
zsidók ülnek minden oldalon, minden fél képvisletében. Az egész tehát nem más, mint egy zsidó tekli - mekli.

Abban viszont prófétai előrelátás mutatkozik, hogy a megállapodás "határozatlan" időre jön létre. Miért?

A bölcs Herzl Tivadar mondotta volt ["A zsidó állam" c. könyvében], hogy a zsidók maguk hurcolják be az antiszemitizmust
mindenhova ahol megjelennek, ill. megtelepednek. Még rosszabb a helyzet [a kicsi rakás nagyot kiván elv alapján], ha olyan
helyre tódulnak tömegesen, ahol előörseik korábban már megtelepedtek. Ilyen hely Magyarország is... Persze bölcsen tudják,
hogy az echte magyar antiszemitizmustól nem kell tartaniuk. Igenám, de mi lesz ha az új Izrael a Kárpát medencében kezd épül
getni? Hát csak az, hogy az antiszemitizmust pl. az Al Kaida képében hurcolják be magukkal, mint púpot a hátukon. Azt hiszik,
hogy csak a Müncheni Olimpia arab terroristáit követheti a bosszú az egész világon? Gáza zsidó terroristái gyermekgyilkosai
pedig az új Kánaán földjén áztathatják a töküket a kóser hévizfürdőkben?

Hát nem! A Magyarországra alijázókat követni fogja, vagy már a kapuban "fogadja" a szent dzsihád! Hogy miért? Hát csak azért
mert mára az Iszlám a kelleténél sokkal mélyebb gyökereket eresztett Európában. Az "új szomszéd" biztos nem lesz ínyükre. Nem
is lehet, hisz maguk is olvasták Herzl könyvét arról, hogy milyen egy zsidó állam elméletben. De ők túllátnak Herzl Tivadaron és
már azt is tudják, hogyan funkcionál egy zsidó állam a gyakorlatban. Minndenki téved, aki azt hiszi, hogy a Jordán völgyében
"megalkotott" földi poklot zökkenőmentesen át lehet telepíteni a Duna mellé, Judapest központtal

A vége következik!

Az orbáni szavazógép olajozott működését cseppet sem zavarta a Jobbik molino transzparense. Orbánnak sem kellett igazán
kínos kérdésekre válaszolni, mert "ilyen" kérdéseket nem tettek fel neki. Ez azt jelenti, hogy a "nemzeti jogvédelem" a
Parlamentben nem működik, jóllehet hangadói - Morvai Gaudi - ott ülnek. Az "annexiós törvény" jogi elemzését is nekik kellett
volna elvégezniük és "az embereket" felvilágosítaniuk a "törvényből" az Országra és annak polgáraira háramló súlyos
következményekről.

A fent vázoltak alapján ismét felmerül bennem a kérdés: tulajdonképp kit szolgálnak ezek a lármás "hazafiak"?

Sz. Gy.